Vad är pryskisk ohälsa

02.06.2023

Vad är psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. De psykiska besvären, som till exempel oro och nedstämdhet, kan vara normala reaktioner på en påfrestande livssituation och är ofta övergående. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet, samtidigt som tidig dentifiering av psykiatriska tillstånd kan påverka prognosen positivt. Psykisk hälsa enligt WHO

Vad begreppet psykisk hälsa innefattar debatteras på forskarnivå. Genomgående är att flera dimensioner av välmående ingår, som till exempel emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande. Enligt WHO:s definition är den psykiska hälsan ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hen lever i. Psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan förekomma samtidigt Definitionerna av psykisk hälsa är mindre tydliga men de flesta är överens om att det är något annat än frånvaro av psykisk ohälsa. Psykisk hälsa beskrivs som ett tillstånd där flera dimensioner av individens tillvaro är välfungerande, så att individen känner glädje, mår bra med sig själv, med andra och i förhållande till samhället. Psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan förekomma samtidigt hos en individ, enligt vissa forskare.

Hur diagnostiseras psykisk ohälsa?

Allvarlig psykisk ohälsa är psykiatriska tillstånd som tar sig i uttryck i ett syndrom som kan verifieras utifrån olika diagnostiska kriterier. Ett sådant diagnossystem är WHO:s International Classification of Diseases, Ett annat utbrett diagnossystem är Diagnos tic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM som ges ut av American Psychiatric Association, APA. Kliniskt har DSM:s manualer betydelse även utanför USA, men officiellt är det ICD som används för att ställa diagnoser i den svenska sjukvården.

https://mind.se/fakta/vad-ar-psykisk-ohalsa/