Vad är psykisk ohälsa?

21.03.2023

Vad är psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre

allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga

symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

De psykiska besvären, som till exempel oro och nedstämdhet, kan vara normala

reaktioner på en påfrestande livssituation och är ofta övergående. Det är viktigt att

inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet, samtidigt som tidig

identifiering av psykiatriska tillstånd kan påverka prognosen positivt.

Psykisk hälsa enligt WHO

Vad begreppet psykisk hälsa innefattar debatteras på forskarnivå. Genomgående är

att flera dimensioner av välmående ingår, som till exempel emotionellt, psykologiskt

och socialt välbefinnande. Enligt WHO:s definition är den psykiska hälsan ett tillstånd

av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan

klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle

hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk

ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen

och det sociala sammanhang hen lever i.

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan förekomma

samtidigt

Definitionerna av psykisk hälsa är mindre tydliga men de flesta är överens om att det

är något annat än frånvaro av psykisk ohälsa. Psykisk hälsa beskrivs som ett

tillstånd där flera dimensioner av individens tillvaro är välfungerande, så att individen

känner glädje, mår bra med sig själv, med andra och i förhållande till samhället.

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan förekomma samtidigt hos en individ, enligt

vissa forskare.

Hur diagnostiseras psykisk ohälsa?

Allvarlig psykisk ohälsa är psykiatriska tillstånd som tar sig i uttryck i ett syndrom

som kan verifieras utifrån olika diagnostiska kriterier. Ett sådant diagnossystem är

WHO:s International Classification of Diseases, Ett annat utbrett diagnossystem är

Diagnos tic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM som ges ut av American

Psychiatric Association, APA. Kliniskt har DSM:s manualer betydelse även utanför

USA, men officiellt är det ICD som används för att ställa diagnoser i den svenska

sjukvården.

https://mind.se/fakta/vad-ar-psykisk-ohalsa/