Våld i nära relationer!

21.04.2023

Definition av våld och utsatthet i nära relationer

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på

olika sätt. Det kan handla om brottsliga gärningar som fysiskt våld och sexuella

övergrepp. Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte

definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet.

Exempel på det är nedsättande kommentarer, ekonomiskt utnyttjande, försummelse

och isolering från vänner och familj.

Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av

olika handlingar.

  • Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden,

glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för

kontroll och social isolering.

  • Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick,

sparkar och stryptag.

  • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det

kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan

samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande

språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

  • Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat,

medicin eller hygien som hen behöver.

  • Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller

kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.

  • Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas

personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.

  • Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av

gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra

ekonomiska olagligheter.


Hittat på internet så inte skrivit detta själv.....